Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα για πλήρη φοίτηση ή 6 εξάμηνα για μερική φοίτηση. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής

Α’ Εξάμηνο 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα ανά κατεύθυνση και το ενιαίο για όλες τις κατευθύνσεις υποχρεωτικό σεμινάριο «Μεθοδολογίας Έρευνας Ι».

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τα δύο υποχρεωτικά 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Β΄ Εξάμηνο 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Τρία υποχρεωτικά μαθήματα ανά κατεύθυνση, ένα μάθημα επιλογής και το ενιαίο για όλες τις κατευθύνσεις υποχρεωτικό σεμινάριο «Μεθοδολογίας Έρευνας ΙΙ».

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τα δύο υποχρεωτικά 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Γ΄ Εξάμηνο 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Διπλωματική εργασία

ή εναλλακτικά αντί της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας:

Γ΄ Εξάμηνο 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα ανά κατεύθυνση και το ενιαίο για όλες τις κατευθύνσεις υποχρεωτικό σεμινάριο «Μεθοδολογίας Έρευνας ΙΙΙ»

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τα δύο υποχρεωτικά 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αν κριθεί αναγκαίο, πριν την έναρξη του προγράμματος, το ΠΜΣ προσφέρει υποχρεωτικά προπαρασκευαστικά μαθήματα, με σκοπό να καλύψει κενά και να ομογενοποιήσει το υπόβαθρο των συμμετεχόντων φοιτητών στο πρόγραμμα.

Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί 39 διδακτικές ώρες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για τους φοιτητές Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο.

Απουσία σε περισσότερες των 8 ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, έχει ως συνέπεια ο φοιτητής/φοιτήτρια να αποτυγχάνει στο συγκεκριμένο μάθημα.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως πχ. πρόσκληση διδάσκοντα αλλοδαπού ΑΕΙ, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην Αγγλική.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από το διδάσκοντα με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10).

Τα μαθήματα ανά κατεύθυνση είναι:

Α’ Εξάμηνο

Επιχειρηματική Αναλυτική

Χρηματοοικονομική
Τεχνολογία & Επενδύσεις

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση

Άμυνα και Διεθνείς Σχέσεις

Αναλυτική δεδομένων Αναλυτική δεδομένων Στρατηγική των Επιχειρήσεων Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών
Στρατηγική των Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσια Οικονομική Δημόσια Οικονομική
Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Τεχνολογική Στρατηγική Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οικονομική της Άμυνας
Μέθοδοι Προβλέψεων Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική
Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι

 

B’ Εξάμηνο

Επιχειρηματική Αναλυτική

Χρηματοοικονομική
Τεχνολογία & Επενδύσεις

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση

Άμυνα και Διεθνείς Σχέσεις

Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αποθέματα Τεχνολογία Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ειδικά Θέματα Οικονομικής & Διοικητικής της Άμυνας
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Διοικητικό Μάρκετινγκ Διοικητικό Δίκαιο Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Μοντελοποίηση στην Επιχειρηματική Αναλυτική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Οικονομικά του διαστήματος
Μάθημα Επιλογής Μάθημα Επιλογής Μάθημα Επιλογής Μάθημα Επιλογής Μάθημα Επιλογής
Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
Μαθήματα επιλογής – ένα (1) από τα κάτωθι
Χρηματοοικονομική Λογιστική Χρηματοοικονομική Λογιστική Εργασιακές Σχέσεις Εργασιακές Σχέσεις Εργασιακές Σχέσεις
Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας
Συστημική Δυναμική Διοίκηση Έργων Συστημική Δυναμική Αγορά Ακινήτων Διοίκηση Έργων

 

 

Γ’ Εξάμηνο

Επιχειρηματική Αναλυτική

Χρηματοοικονομική
Τεχνολογία & Επενδύσεις

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση

Άμυνα και Διεθνείς Σχέσεις

Διπλωματική Διατριβή Διπλωματική Διατριβή Διπλωματική Διατριβή Διπλωματική Διατριβή Διπλωματική Διατριβή
ή εναλλακτικά αντί της διπλωματικής εργασίας
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγική των Επιχειρήσεων Μέθοδοι Προβλέψεων Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Τεχνολογική Στρατηγική Τεχνολογική Στρατηγική Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική Τεχνολογική Στρατηγική
Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός Τεχνολογική Στρατηγική Αναλυτική δεδομένων
Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική Στρατηγική των Επιχειρήσεων Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση
Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας ΙΙΙ