Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Τα δύο εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν την υποχρεωτική παρακολούθηση τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Α ́ εξάμηνο και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο και τεσσάρων μαθημάτων δύο εκ των οποίων επιλογής κατά το Β ́ εξάμηνο και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τα δύο υποχρεωτικά 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Ένα μάθημα επιλογής πραγματοποιείται όταν επιλέγεται από 5 τουλάχιστον φοιτητές.

Αν κριθεί αναγκαίο, πριν την έναρξη του προγράμματος, το ΠΜΣ προσφέρει υποχρεωτικά προπαρασκευαστικά μαθήματα, με σκοπό να καλύψει κενά και να ομογενοποιήσει το υπόβαθρο των συμμετεχόντων φοιτητών στο πρόγραμμα.

Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί 39 διδακτικές ώρες οι οποίες για τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος γίνονται σε εβδομαδιαία βάση (13 εβδομάδες x 3 ώρες). Η διάρκεια της ώρας διδασκαλίας καθορίζεται στα 50 ́ με 10 λεπτά διάλειμμα. Για τους εξωτερικούς συνεργάτες η διδασκαλία των ωρών που τους ανατίθεται, μπορεί να γίνει σε εντατικότερους ρυθμούς. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για τους φοιτητές Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο.

Απουσία σε περισσότερες των 8 ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, έχει ως συνέπεια ο φοιτητής/φοιτήτρια να αποτυγχάνει στο συγκεκριμένο μάθημα.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως πχ. πρόσκληση διδάσκοντα αλλοδαπού ΑΕΙ, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην Αγγλική.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από το διδάσκοντα με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10).

Τα μαθήματα ανά κατεύθυνση είναι:

 

Τραπεζική & Χρηματοοικονομική

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών

Άμυνα

Α’ Εξάμηνο

Μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

ή

Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών

Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών

Χρηματοοικονομική Διοίκηση*

Χρηματοοικονομική Διοίκηση*

ή

Δημόσια Οικονομική

Δημόσια Οικονομική

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική*

Τεχνολογική Στρατηγική

ή

Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οικονομική της Άμυνας

Ανάλυση χρηματοοικονομικών σειρών

Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση

Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική

Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Β’ Εξάμηνο

Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Ειδικά Θέματα Οικονομικής & Διοικητικής της Άμυνας

Αγορά και εκτίμηση αξιών ακινήτων

Διοικητικό Μάρκετινγκ

ή

Δοικητικό Δίκαιο

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ

Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ

Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ

Μαθήματα επιλογής – δύο (2) από τα κάτωθι

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου*

Μέτρηση παραγωγικότητας οικονομικών μονάδων

Μέτρηση παραγωγικότητας οικονομικών μονάδων

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

ή

Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Τεχνολογία Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα

ή

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις

Οικονομικά Διαστήματος

Χρηματοοικονομική Λογιστική

ή

Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αποθέματα

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Γ’ Εξάμηνο

Διπλωματική Διατριβή

Διπλωματική Διατριβή

Διπλωματική Διατριβή

 

Ο κάθε φοιτητής εκπονεί στο 3ο εξάμηνο διπλωματική εργασία σε θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα του Προγράμματος, την οποία και υποστηρίζει δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής που ορίζει η ΓΣΕΣ. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.