ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αποσκοπεί στην εμβάθυνση των θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται στο σύγχρονο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.
Αντικείμενό της είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την λειτουργία των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών στο περιβάλλον της νέας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις αρχές της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, τις εναλλακτικές μορφές επενδύσεων, τις σύγχρονες τραπεζικές / επενδυτικές υπηρεσίες, την χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, την τεχνική ανάλυση, τον ρόλο της αγοράς παραγώγων στην κάλυψη των κινδύνων και τα σύγχρονα λογιστικά πρότυπα.
Απευθύνεται σε όσους/όσες εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως:
• ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές ή διαχειριστές κεφαλαίων (σε τράπεζες, σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και σε κεντρικές τράπεζες).

Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης
Α Εξάμηνο
B Εξάμηνο
Γ Εξάμηνο
Αναλυτική δεδομένων Τεχνολογία Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών Διπλωματική Διατριβή
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
ή εναλλακτικά αντί της διπλωματικής εργασίας
Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική Μάθημα Επιλογής Τεχνολογική Στρατηγική
Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός
Μαθήματα επιλογής – ένα (1) από τα κάτωθι Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Λογιστική Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας ΙΙΙ
Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας
Διοίκηση Έργων