Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στην Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική για το Ακαδ. Έτος 2024-25 θα πρέπει :

 1. Να υποβάλουν αρχικά αίτηση συμμετοχής, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων του ΠΜΣ.
 2. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην διεύθυνση secpost@uth.gr όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα απαρτίζουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών : πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ/ΤΕΙ καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π/ πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) & άλλοι τίτλοι σπουδών εάν υπάρχουν
 3. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή το Παράρτημα Διπλώματος
 5. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 6. Δικαιολογητικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν
 7. Δυο (2) Συστατικές επιστολές *
 8. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
 9. ΥΔ επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής που να δηλώνεται ότι :
  1. Όλα τα υποβληθέντα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη μορφή τα οποία απαρτίζουν τον φάκελο υποψηφιότητας μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων
  2. Τα πρωτότυπα των υποβληθέντων εγγράφων είναι αληθή και θα τα προσκομίσω όποτε μου ζητηθεί στα πλαίσια οποιαδήποτε ελέγχου.

*Ο υποψήφιος υποχρεούται να προωθήσει ηλεκτρονικά το πρότυπο της συστατικής επιστολής (διαθέσιμο στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΜΣ με όνομα αρχείου Πρότυπο Συστατικής Επιστολής) σε δυο πρόσωπα (Καθηγητές Πανεπιστημίου/Εργοδότες /Στελέχη Επιχειρήσεων) τα οποία και θα συντάξουν τις συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν στο e-mail της Γραμματείας το αργότερο μέχρι την λήξη υποβολής των αιτήσεων δηλ. μέχρι 8 Ιουλίου.

Προσοχή

Μετα την υποβολή της αίτησης σας ενημερώνω ότι  έρχεται μήνυμα στην Γραμματεία (secpost@uth.gr) με όλα τα στοιχεία της αίτησης

Φόρμα Υποβολής Αιτήσεων

Επιλέξτε το φύλο σας
Συμπληρώστε τον Αριθμό Ταυτότητας, π.χ.: ΑΒ213254
Επιλέξτε την επιθυμητή κατεύθυνση που θα ακολουθήσετε.

Απαιτούμενα Στοιχεία

Καταχωρίστε το βαθμό πτυχίου σας με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων, πχ 7.84
Καταχωρίστε τους μήνες συναφούς εμπειρίας σας (δεκτές τιμές 0 έως 60) με ακρίβεια έως 2 δεκαδικών ψηφίων, πχ 10.35