ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
Αποσκοπεί στην παροχή γνώσης και τεχνικών για την απόκτηση και την ανάλυση πληροφοριών, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, την επίλυση οικονομικών και επιχειρησιακών προβλημάτων και τη χάραξη πολιτικής.
Αντικείμενό της είναι η ανάλυση και αξιολόγηση της πληροφορίας για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων και η ανάλυση πολλαπλών στατιστικών δεδομένων.
Απευθύνεται σε όσους/όσες εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως αναλυτές σε επιχειρήσεις ή/και στον δημόσιο τομέα.

Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης
Α Εξάμηνο
B Εξάμηνο
Γ Εξάμηνο
Αναλυτική δεδομένων Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αποθέματα Διπλωματική Διατριβή
Στρατηγική των Επιχειρήσεων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
ή εναλλακτικά
Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Μοντελοποίηση στην Επιχειρηματική Αναλυτική Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μέθοδοι Προβλέψεων Μάθημα Επιλογής Τεχνολογική Στρατηγική
Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική
Μαθήματα επιλογής – ένα (1) από τα κάτωθι Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Λογιστική Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας ΙΙΙ
Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας
Συστημική Δυναμική